เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

1.พระพุทธิสารสุนทร   ประธานสงฆ์ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
2.พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
3.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
4.พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)  วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
5.พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
6.พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
7.พระอาจารย์สุริยัน วรคุโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
8.พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
9.พระอาจารย์ราชัน ญาณสัมปันโณ เจ้าอาวาสวัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

1.ผศ.อ.สายจิต สิงหเสนี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.คุณพ่อนิวัฒน์ คำสุจริต
3.พ.ต.อ.(พิเศษ) สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

คณะผู้บริหารฝ่ายสงฆ์

1.พระมลฑล อมโร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวชธาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี
2.พระรักษพล กุลวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
3.พระครูปลัด กิตติ กิตติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดอินเดียน่าพุทธาราม รัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
4.พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดอริโซน่าธรรมาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหารฝ่ายฆราวาส

1.คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต ผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบ
2.อ.เศรษฐวิทย์ มณีอินทร์ ผู้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ
3.อ.ณปพน บาทชารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ
4.คุณยุทธชัย เพชรอำพล ผู้บริหาร/ฝ่ายภาพข่าว

ประวัติการก่อตั้งเว็บไซต์บุรพาจารย์

บุรพาจารย์ดอทคอม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551 เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และรวมข่าวการกุศลของพระป่ากรรมฐาน โดยคัดลอกข้อมูลบางส่วนมาจากเว็บไซต์สกลธรรมดอทคอม www.sakoldham.com ซึ่งเผยแพร่ประวัติพระป่ากรรมฐาน ในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 60 รูป จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาได้รับการเผยแพร่ตามเว็บไซต์ชั้นนำต่างๆ ของเมืองไทย รวมทั้งเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

การจัดทำประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐานนั้น ข้าพเจ้าได้เดินทางไปกราบเรียนขออนุญาต และสัมภาษณ์เพื่อจัดทำประวัติ ใช้เวลาในการรวบรวมกว่า 6 เดือน จึงแล้วเสร็จ โดยไม่ได้พึ่งงบประมาณจากหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น และได้รับความช่วยเหลือด้านการจัดทำเว็บไซต์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อนึ่ง การจัดทำเว็บไซต์บุรพาจารย์นี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยบูชา เพื่อบูชาคุณของพระป่ากรรมฐาน ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา แลประเทศชาติบ้านเมือง

ตะวัน คำสุจริต
ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร/ผู้จัดทำ